25.01.2014

Za prednost nad konkurencijom: ERP za trgovinska preduzeća

Miroslav Saračević u kategorijama Upravljanje preduzećem

U prošlom broju pisao sam o ERP programima, namenjenim za vođenje svih aktivnosti preduzeća. Ovaj nastavak te priče posvećen je isključivo ERP rešenjima za trgovinska preduzeća.

Dobar ERP prvenstveno mora da omogući korisniku kontrolu nad svim procesima u firmi, a zatim i brz i tačan rad. Uz to ovaj program, ako je dobro napravljen, bi trebalo da smanji na minimum mogućnost ljudskih grešaka u radu. To se uglavnom postiže tako što se dokumenta u ERP-u automatski kreiraju na osnovu prethodnih dokumenata (npr faktura na osnovu narudžbenice ili profakture) i tako izbegava ručno unošenje podataka, koje je glavni uzrok grešaka. I na kraju, dobar ERP bi trebalo da korisniku omogući detaljne izveštaje o radu preduzeća, po kriterijumima koje korisnik zatraži.

Kome je namenjen ERP za trgovinska preduzeća:

Trgovini na malo: ako preduzeće ima više od dva ili tri maloprodajna objekta, potreban mu je ovaj program. Zahvaljujući ERP-u menadžment može da sa jedne strane lako vodi maloprodaju (nabavlja robu, određuje cene, prebacuje robu iz jedne radnje u drugu itd), a sa druge da dobija detaljne izveštaje o prodaji. Te izveštaje ERP automatski obrađuje, tako da menadžer može da ima uvid u poslovanje svake prodavnice ponaosob, a takođe i u rezultate ukupne maloprodaje celog preduzeća.

Veletrgovcima: komercijalisti zahvaljujući ERP-u imaju tačan uvid u stanje zaliha; automatizuje se izdavanje profaktura, faktura i otpremnica, čime se ubrzava rad i sprečavaju zabune sa tzv duplom prodajom robe od strane dvojice komercijalista.

Distributerima: ERP distributerima rešava problem koji stvara velikibroj poslovnih partnera i adresa na koje se roba šalje time što je prijem i izdavanje dokumentacije vezane za robu automatski povezan sa šiframa ili nazivima poslovnih partnera. Time se izbegava mogućnost ljudske greške pri prijemu narudžbenice ili popunjavanju otpremnice/fakture.

Uvoznicima (i/ili izvoznicima): dobar ERP će omogućiti ne samo devizno plaćanje i rad sa bescarinskim magacinom (u slučaju reeksporta), već će evidenciju vrednosti robe uvek davati u dve valute: domaćoj i izabranoj stranoj (na našim prostorima najčešće u EUR), što olakšava kasniju kalkulaciju i formiranje VP i MP cena robe.

Koje procese trgovinskog preduzeća pokriva:

Nabavka: naručivanje robe, skladištenje i upravljanje zalihama; obaveze dobavljačima – evidencija obaveza i nalozi za plaćanje;

Maloprodaja: automatski unos i obrada svih podataka iz maloprodaje; poslovna inteligencija – izveštavanje i planiranje; politika cena – kalkulacije i nivelacije; rad sa robom – nalozi i otpremnice, povraćaji itd;;

Komercijala (veleprodaja): prodaja i fakturisanje, nalozi VP magacinu; evidencije – knjiga kupaca i naplata potraživanja; ;

Uvoz/izvoz: kompletno devizno poslovanje; ;

Knjigovodstvo (opciono): automatizovano kompletno knjigovodstvo, sva dokumenta koja se kreiraju u ERP-u se automatski šalju u knjigovodstvo.

Koje su tri glavne funkcije dobrog trgovinskog ERP-a:

Rad sa robom – podrazumeva rad sa magacinima (otpremnice/prijemnice, nalozi za prebacivanje, reversi, povraćaji, popisi itd), prodaju (profakture, fakture, rezervacije, narudžbenice, nivelacije, knjižna odobrenja itd), nabavku (ulazne fakture, kalkulacije) kao i kreiranje cenovnika (nabavni, VP, MP..). ;

Rad sa finansijama – rad sa blagajnom, stranim valutama, tekućim računima… ;

Izveštavanje – izveštaji o prodaji (po raznim kategorijama artikala, po zadatim vremenskim periodima kao i ukupno), o trendovima prodaje (opadanje ili rast u određenom periodu), izveštaji o nabavci, o stanju zaliha, magacinskim karticama, KEPU, o statusu naših kupaca, itd.

Dobar ERP će omogućiti dosta prednosti nad konkurencijom trgovinskom preduzeću koje ga koristi. Međutim, prilikom nabavke ovako važnog softvera za vaše preduzeće, savetujem vam da obratite pažnju na par stvari.
Pošto će se vaše preduzeće vremenom razvijati, i samim tim imati nove potrebe i probleme, važno je da firma koja vam isporučuje ERP ima program podrške koji takav razvoj može da isprati. Takođe, ako imate razvijenu maloprodaju, vodite računa da vaš ERP bude kompatibilan sa vašim malorodajnim softverom. Ako uspete u ovome, stvorićete skladno okruženje koje će znatno doprineti poslovnoj efikasnosti vašeg preduzeća.